با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید

You have been invited to join

IMS lectures


A
Ali Rajaei (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
IMS lectures
Recorded on
1 h 45 min 20 Presentation
IMS lectures
Recorded on
1 h 53 min 16 Presentation
IMS lectures
Recorded on
1 h 25 min 314 Presentation
IMS lectures
Recorded on
1 h 15 min 52 Presentation
IMS lectures
Recorded on
2 h 14 min 171 Presentation
IMS lectures
Recorded on
1 h 50 min 72 Presentation
IMS lectures
Recorded on
1 h 34 min 180 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.