با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید

You have been invited to join

 دفاع رساله دکتری خانم مهندس فاطمه حیدری 


A
Amir Khosravani (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
به انجمن علمی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس خوش آمدید
Recorded on
2 h 0 min 109 Presentation
به انجمن علمی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس خوش آمدید
Recorded on
2 h 6 min 470 Presentation
به انجمن علمی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس خوش آمدید
Recorded on
1 h 56 min 69 Presentation
به انجمن علمی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس خوش آمدید
Recorded on
2 h 18 min 179 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.