با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی، فایل ‌های ضبط شده جلسات حداکثر تا یک ماه آینده از روی این سامانه حذف میگردد. لطفا برنامه ریزی فرمائید

You have been invited to join

جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس


H
Hadi Baharloo (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
54 min 62 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 15 min 64 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 15 min 79 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 13 min 133 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 9 min 143 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 28 min 157 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 20 min 150 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 9 min 321 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 13 min 215 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
34 min 117 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 57 min 308 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 38 min 237 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
43 min 66 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
52 min 55 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
2 h 2 min 124 Presentation
جلسات انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
Recorded on
1 h 23 min 185 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.